GARANCIJSKI POGOJI

Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval.

V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli.

V garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza oziroma prenosa do najbližje pooblaščene servisne delavnice, po tarifi veljavni v javnem prometu za transport izdelka.


V garancijo ne spadajo mehanske poškodbe, nastale pri transportu, ali okvare, ki bi nastale zaradi nepravilne montaže ali nepravilnega ravnanja z izdelkom, okvare povzročene zaradi previsoke ali prenizke električne napetosti in okvare povzročene zaradi višje sile.


Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum izročitve blaga na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ter s predložitvijo originalnega računa o nakupu izdelka. Garancijsko dobo podaljšamo za čas, ko kupec ni mogel uporabljati izdelka zaradi servisnega popravila.


Garancijski pogoji veljajo za nakup in uporabo v gospodinjstvu. Trajanje garancije je 24 mesecev. Čas zagotovljenega servisa je 3 leta po preteku garancijske dobe. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancija velja na območju evropskih držav. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.